Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2019/2020

 Zastępca Amelia Calińska 8a (SP Cieksyn)
Przewodnicząca Oliwia Kosewska 8a (SP Cieksyn)
Sekretarz Aleksandra Szpygiel 8a (SP Cieksyn)
Skarbnik Julia Zakrzewska 8a (SP Cieksyn)

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2010

 

 

Cele główne działalności Samorządu Szkolnego

-      Budowanie wśród uczniów poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;

-      Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;

-      Rozwijanie zainteresowań;

-      Kształtowanie postaw patriotycznych;

-      Wyrabianie umiejętności organizowania imprez szkolnych;

-      Rozwój zainteresowań oraz twórczej aktywności;

-      Kształtowania u uczniów postaw prospołecznych

Założenia planu na rok szkolny 2017/2018

-      Przygotowanie uczniów naszej szkoły do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły;

-      Uświadomienie uczniom wagi przestrzegania praw i obowiązków uczniów oraz zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym szkoły;

-      Rozwijanie odpowiednich zachować sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

-      Kultywowanie tradycji szkolnych;

-      Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

-      Organizowanie sytuacji dających uczniom możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

-      Powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu  i opracowanie planu działań

Prace w ciągu roku szkolnego

-      Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

-      Współdziałanie z władzami szkolnymi oraz wychowawcami klas

-      Regularne prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

-      Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach promujących szkołę

-      Udział w uroczystościach szkolnych

-      Współudział w akcjach związanych z projektem Erasmus +

Uroczystości szkolne

-      Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

-      Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

-      Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

-      Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia patrona naszej szkoły

-      Pomoc techniczna przy organizowaniu wszystkich uroczystości szkolnych

-      Zorganizowanie Pikniku Rodzinneg

WRZESIEŃ

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego z przewodniczącymi samorządów klasowych ustalenie przebiegu oraz przybliżonego terminu wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 

2.     Wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

3.     Zebranie Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Zorganizowanie Dnia Chłopaka (30.09.2017r)

1.     Przedstawienie propozycji planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

2.     Wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz sekcji; kulturalno – oświatowej, porządkowej, przedstawienie ich zadań.

 

3.     Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem proponowanych przez uczniów zmian

Zatwierdzenie planu pracy Samorządu na rok szkolny 2017/2018. Ustalenie harmonogramu działań na najbliższy czas, określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań (gazetki okolicznościowe, Dzień Chłopaka)

 

4.     Wykonanie gazetki o dniu chłopaka. Zorganizowanie szkolnego konkursu na gentelmana szkolnego oraz konkursów klasowych.

Dyskoteka na dzień chłopaka.

Plan pracy oraz ustalenia związane z wyborami do Zarządu zostaną przedstawione w klasach.

 

PAŹDZIERNIK

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Uruchomienie strony internetowej

 

 

 

2.     Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2017)

 

 

3.     Kinowe popołudnie

 

 

 

1.     Umieszczenie informacji o składzie Zarządu Samorządu Uczniowskiego, przedstawienie planu pracy oraz o podejmowanych w najbliższym czasie zadaniach

 

2.     Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej, przygotowanie życzeń dla nauczycieli, przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym.

 

3.     Zorganizowanie w szkole popołudniowych seansów filmowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekcie filmów należących do klasyki światowego kina lub teatr telewizji.

 

LISTOPAD

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Zorganizowanie kampanii - ,,Sport alternatywą wobec uzależnień”

 

2.     Andrzejki

 

 

 

 

 

 

3.     Święto Niepodległości

1.     Kampania przeciw nałogom zorganizowana według pomysłu uczniów.

 

 

2.     Akcent andrzejkowy na gazetce ściennej. Pomoc w zorganizowaniu zabaw i wróżb andrzejowych dla najmłodszych dzieci. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej dla starszych uczniów. Andrzejkowe karaoke z księdzem.

 

3.     Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym. Przygotowanie gazetki ściennej. Pomoc w zorganizowaniu akademii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Mikołajki

 

 

 

2.     Symbole świąteczne

1.     Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.

Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami świątecznymi.

 

2.     Akcent bożonarodzeniowy na gazetce szkolnej. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły oraz uczniów.

 

 

 

 

STYCZEŃ

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Zebranie Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

2.     Dzień Babci i Dziadka

1.     Podsumowanie pracy w I semestrze. Uzupełnienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego w II półroczu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

 

2.     Akcent na tablicy ściennej Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

LUTY

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.      Walentynki

1.      Akcent na gazetce ściennej Samorządu uczniowskiego. Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe.

 

 

 

 

MARZEC

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Dzień Wiosny

 

 

 

2.     Zorganizowanie akcji ,,Wiosenne porządki”

1.     Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu. Pomoc w przygotowaniu zabaw i konkursów na Sali gimnastycznej.

 

2.     Przygotowanie gazetki ściennej – kampania propagująca ochronę środowiska. Sprzątanie terenu szkolnego.

 

 

 

KWIECIEŃ

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.      Wielkanoc

1.      Gazetka ściennej o tematyce świątecznej. Odczytanie życzeń w imieniu społeczności szkolnej. Konkurs na najładniejszą pisankę.

 

 

 

MAJ

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.      Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

2.     Kampania przeciw nałogom

1.      Przygotowanie gazetki ściennej. Pomoc w organizacji uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

2.     Pomysły własne całego samorządu.

 

 

 

 

 

CZERWIEC

ZADANIA

CELE I FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.     Piknik rodzinny 

 

2.     Zebranie Samorządu Uczniowskiego

1.      Pomoc w organizacji pikniku. Przygotowanie loterii fantowej.

2.     Podsumowanie działalności samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 

 

 Działania podejmowane w ramach  Szkolnego Koła Wolontariatu:

1.     Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Chrcynnie.

2.     Paczki dla wychowanków Domu Dziecka w Płońsku.

3.     Kujon- pomoc koleżeńska.

4.     Przedstawienie dla wychowanków Domu Dziecka.

5.     Promowanie SKW w środowisku lokalnym.

6.     Zbiórka „Góra Grosza”.

7.     Ozdoby świąteczne dla emerytowanych nauczycieli.

8.     Zbiórka przyborów szkolnych dla potrzebujących uczniów.

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego : Ks. Piotr Pieczewski, Michał Kongiel

Opiekun SKW: Kinga Majchrzak