foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Up

Sekretariat

Sekretariat szkolny czynny: poniedziałek- piątek w godz. 7.00-16.00

tel. 23/693 50 02      e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Paulina Olga Wierzchowska  7.00-15.00

  Agnieszka Ostaszewska        8.00-16.00

                                                                               Serdecznie zapraszamy.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Justyna Wyrzykowska adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

 

 

 

 

 

 

UWAGA RUSZYŁA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA - HARMONOGRAM:

*1-8 LUTY 2021- złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku

*8 LUTY-8 MARZEC 2021-złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami / termin uzupełniający 1-8 KWIETNIA 2021/

* DO 23 MARCA 2021- weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną / termin uzupełniający 14-15 KWIETNIA 2021/

*DO 16 KWIETNIA  2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

* 8 LUTY- 8 MARZEC 2021 - złożenie wniosku wraz z dokumentami/ termin uzupełniający 1-8 KWIECIEŃ 2021/

*DO 23 MARCA 2021- weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną / termin uzupełniający 14-15 KWIECIEŃ 2021/

* DO 16 KWIETNIA 2021- podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatów

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki.

Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina, na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).

 

Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki

Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, szkoły,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

Rodzice mają prawo:

 • występować do dyrektora szkoły z informacją o realizowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą rejonową,
 • występować z wnioskami o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • występować z wnioskami o udzielenie stosownego zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 • wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,
 • dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
 • obowiązek, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny

 • rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
 • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,
 • spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej, publicznej lub niepublicznej.

Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat na poniższych zasadach:

 • rodzice składają wniosek do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,
 • do wniosku dołącza się opinię poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 
 • dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą

 • z wnioskiem o możliwość spełniania obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą występują rodzice, a decyzję wydaje dyrektor szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte. W decyzji należy określić warunki spełniania obowiązku,
 • do wniosku należy dołączyć:

          -  opinię porani psychologiczno-pedagogicznej,

          -  oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

          -  zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym wymagane jest tylko oświadczenie rodziców.

 

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,
 2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 (uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy) i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły dla dorosłych, OHP, zakłady karne, areszty śledcze).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

 

Informacje odnośnie legitymacji szkolnych uczniów:

Przypominamy, że uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, poświadcza legitymacja szkolna.            Ważność legitymacji potwierdzana jest pieczęcią szkoły do 30 września określonego roku. Legitymacja szkolna musi być również podpisana przez posiadacza legitymacji.
Jeżeli poprzednia legitymacja uległa zniszczeniu lub zagubieniu należy przynieść zdjęcie o wymiarach: 30x 42 mm w celu wyrobienia nowej do sekretariatu szkolnego.                                    

Legitymacje wystawiane są uczniom od ręki  na prośbę osoby zainteresowanej- bezpłatnie.

Wyjątkiem są legitymacje przedszkolne, w których nie potrzeba umieszczać zdjęcia dziecka- legitymacja ta rozdawana jest każdemu dziecku w chwili rozpoczęcia wychowania przedszkolnego na okres pobierania nauki w oddziale przedszkolnym.

Zgodnie ze zmianą przepisów niepełnoletni uczniowie mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 17 września 2019r. W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone dzień później. Weszło w życie 19 września 2019r.

 ZAŚWIADCZENIA UCZNIOWSKIE:
Wszystkie zaświadczenia uczniowskie wydawane są od ręki na prośbę zainteresowanych.
WYDAWANIE KART ROWEROWYCH/ DUPLIKATÓW:

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły. Osobie, która ukończyła szkołę podstawową, kartę wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo.

Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. Taka osoba powinna posiadać dokument potwierdzający osiągnięcie 18. roku życia – dokument tożsamości (np. dowód osobisty) czy prawo jazdy.

Szczegóły dotyczące egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej i jej wzór określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 512).

Zgodnie z uchyloną ustawą z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992 r. nr 11, poz. 41) i poprzednimi aktami prawnymi regulującymi zasady ruchu drogowego, osoba, która osiągnęła 18. rok życia także była obowiązana posiadać kartę rowerową. Nie dotyczyło to posiadaczy prawa jazdy. Przewidywano także możliwość zatrzymania karty rowerowej i utraty uprawnień do kierowania rowerem w trybie administracyjnym.

Sekretariat szkolny wystawia karty rowerowe na podstawie arkusza zaliczeń z egzaminu przeprowadzonego w szkole, dostarczonego zdjęcia o wymiarach: 43 mm x 35 mm -bezpłatnie

Duplikat wystawiany jest na podstawie złoŻonego przez ucznia podania- koszt 10 zł                      

                                                                                               
WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW:
Wystawianie duplikatów świadectw odbywa się po złożeniu przez osobę zainteresowaną podania- koszt 10 zł za druk świadectwa

Pliki do pobrania:

oswiadczenie rodzica -realizacja obowiazku szkolnego w innej placowce
wniosek o przeprowadzenie diagnozy i objecie dziecka pomoca
Formularz zgody na badania i profilaktyke stomatologiczna dziecka
zarzadzenie i wniosek o przyjecie do oddziau przedszkolnego 2021 2022
upowaznienie odbioru dziecka z przystanku
kontynuacja przedszkola w nastepnym roku
zarzadzenie i wniosek o przyjecie do klasy I 2021 2022
deklaracja korzystania z obiadow w stolowce szkolnej
podanie o wydanie duplikatu ukonczenia SP
wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
wnioski o wydanie opinii o uczniu i przeprowadzenie badan
procedura zwolnienia z jzyka obcego dla SP w Cieksynie
Komunikat_dla_rodzicw-skonwertowany
Zasady funkcjonowania przedszkola-skonwertowany
Procedury na wypadek zakazenia-skonwertowany
Owiadczenia dla rodzicw-skonwertowany
Ankieta_deklaracja_ rekrutacja na czas epidemii obek-skonwertowany
uonetplus- dziennik elektroniczny instrukcja rodzic ucze
owiadczenie z nr rachunku bankowego na stypendium
 
 
Powered by Phoca Download

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved