foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła

Up

Sekretariat

Sekretariat szkolny czynny: poniedziałek- piątek w godz. 7.00-16.00 

tel. 23/693 50 02               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                    Paulina Olga Wierzchowska  7.00-15.00

                                                                    Agnieszka Ostaszewska        8.00-16.00

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Justyna Wyrzykowska adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny, obowiązek nauki:

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),

Wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy
9 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten może być spełniany również zgodnie z art. 36 ust.10 i ust.17 oraz art.37 ustawy Prawo oświatowe.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe;
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Obowiązek szkolny

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Obowiązek szkolny może być spełniany również zgodnie z art. 36 ust.10, ust.11 i ust.17 oraz art.37 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub ust 11 ustawy Prawo oświatowe.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Obowiązek nauki
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Obowiązek nauki może być spełniany również zgodnie z art. 36 ust.10, ust.11 i ust.17 ustawy Prawo oświatowe.
Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
Rodzice dziecka realizującego obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Niespełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie w/w obowiązków należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 (realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy) i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe.
Kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego realizuje – dyrektor szkoły Kontrolę spełniania obowiązku nauki realizuje - gmina

Dokumenty od wnioskodawcy:
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu obowiązku nauki przez dziecko

Forma załatwienia sprawy: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na terenie którego dziecko mieszka są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Opłaty: nie pobiera się

INFORMACJA O OBOWIĄZKU SZKOLNYM:

Działając na podstawie  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949), zwana dalej „ustawą Prawo oświatowe”, w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych informujemy, że każdy rodzic gdzie dziecko jest zameldowane w obwodzie tej szkoły powinien informować szkołę gdzie dziecko spełnia obowiązek szkolny.
Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły,
zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w kraju i za granicą.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

 

Informacje odnośnie legitymacji szkolnych uczniów:

Przypominamy, że uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, poświadcza legitymacja szkolna.            Ważność legitymacji potwierdzana jest pieczęcią szkoły do 30 września określonego roku. Legitymacja szkolna musi być również podpisana przez posiadacza legitymacji.
Jeżeli poprzednia legitymacja uległa zniszczeniu lub zagubieniu należy przynieść zdjęcie o wymiarach: 30x 42 mm w celu wyrobienia nowej do sekretariatu szkolnego.                                    

Legitymacje wystawiane są uczniom od ręki  na prośbę osoby zainteresowanej- bezpłatnie.

Wyjątkiem są legitymacje przedszkolne, w których nie potrzeba umieszczać zdjęcia dziecka- legitymacja ta rozdawana jest każdemu dziecku w chwili rozpoczęcia wychowania przedszkolnego na okres pobierania nauki w oddziale przedszkolnym.

Zgodnie ze zmianą przepisów niepełnoletni uczniowie mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 17 września 2019r. W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone dzień później. Weszło w życie 19 września 2019r.

 ZAŚWIADCZENIA UCZNIOWSKIE:
Wszystkie zaświadczenia uczniowskie wydawane są od ręki na prośbę zainteresowanych.
WYDAWANIE KART ROWEROWYCH/ DUPLIKATÓW:

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły. Osobie, która ukończyła szkołę podstawową, kartę wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo.

Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. Taka osoba powinna posiadać dokument potwierdzający osiągnięcie 18. roku życia – dokument tożsamości (np. dowód osobisty) czy prawo jazdy.

Szczegóły dotyczące egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej i jej wzór określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 512).

Zgodnie z uchyloną ustawą z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992 r. nr 11, poz. 41) i poprzednimi aktami prawnymi regulującymi zasady ruchu drogowego, osoba, która osiągnęła 18. rok życia także była obowiązana posiadać kartę rowerową. Nie dotyczyło to posiadaczy prawa jazdy. Przewidywano także możliwość zatrzymania karty rowerowej i utraty uprawnień do kierowania rowerem w trybie administracyjnym.

Sekretariat szkolny wystawia karty rowerowe na podstawie arkusza zaliczeń z egzaminu przeprowadzonego w szkole, dostarczonego zdjęcia o wymiarach: 43 mm x 35 mm -bezpłatnie

Duplikat wystawiany jest na podstawie złozonego przez ucznia podania- koszt 10 zł                      

                                                                                               
WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW:
Wystawianie duplikatów świadectw odbywa się po złożeniu przez osobę zainteresowaną podania- koszt 10 zł za druk świadectwa

Pliki do pobrania:

procedura zwolnienia z jzyka obcego dla SP w Cieksynie
Komunikat_dla_rodzicw-skonwertowany
Zasady funkcjonowania przedszkola-skonwertowany
Procedury na wypadek zakazenia-skonwertowany
Owiadczenia dla rodzicw-skonwertowany
Ankieta_deklaracja_ rekrutacja na czas epidemii obek-skonwertowany
uonetplus- dziennik elektroniczny instrukcja rodzic ucze
podanie do klasy I rok szkolny 2020 21
owiadczenie z nr rachunku bankowego na stypendium
Upowanienie do odbioru dziecka z przystanku
WIZERUNEK DZIECKA ZGODA RODO przedszkole
Formularz zgody na badania i profilaktyk stomatologiczn dziecka w gabinecie stomatologicznym
podanie o zapis do przedszkola 2020 2021
karta zgoszenia dziecka do przedszkola2020 2021
podanie o wydanie duplikatu swiadectwa szkolnego
wnioski o wydanie opini bada o dziecku
 
 
Powered by Phoca Download

2021 Copyright Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Rights Reserved